หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โปสเตอร์สรุปผลการฝึกประสบการณ์รายบุคคลของนักศึกษา ปี 4 สาขาการออกแบบศิลปกรรม (รหัส 60) ประกอบการนำเสนอในงานสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบศิลปกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2563

แกลเลอรี่