หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนการเรียน (แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์)

แผนการศึกษาแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2140101สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น

2(1-2-3)

2141101ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

3(3-0-6)

2142101วาดเส้นพื้นฐาน

3(1-4-4)

2142102หลักการออกแบบ

3(1-4-4)

2143101เขียนแบบพื้นฐาน

3(1-4-4)

รวม

 20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน

3(1-4-4)

2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน

3(1-4-4)

2142105 ภาพพิมพ์พื้นฐาน

3(1-4-4)

2143102 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ

3(1-4-4)

2143203 คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ

3(1-4-4)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2141102 การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการทางศิลปกรรม

2(1-2-3)

2141214 ศิลปะอิสลาม*

3(2-2-5)

2142106 เทคนิคองค์ประกอบศิลป์

3(1-4-4)

2142207 วาดเส้นสร้างสรรค์

3(1-4-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ*

2(1-2-3)

2141306 ทัศนศิลป์วิจารณ์

2(1-2-3)

2141310 ทฤษฎีสีสร้างสรรค์

3(1-4-4)

2143204 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานทัศนศิลป์

3(1-4-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2142310 จิตรกรรมสร้างสรรค์

3(1-4-4)

2142311 ประติมากรรมสร้างสรรค์

3(1-4-4)

2142312  ภาพพิมพ์สร้างสรรค์

3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก

3 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2140304 การนำเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป์

2(1-2-3)

2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ

2(2-0-4)

2140410 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์

2(1-2-3)

2142318สื่อผสมทางทัศนศิลป์

3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก

8 หน่วยกิต

รวม

  17 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2140411 ศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์

5(0-10-5)

วิชาเอกเลือก

3 หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2140413  ประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบทัศนศิลป์      

4(360)

รวม

4 หน่วยกิต