หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ถ่ายภาพว่าที่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560

แกลเลอรี่