หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2.ชื่อ – สกุล                  นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศศ.ม.

พัฒนาสังคม

2545

ปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สถ.บ.

สถาปัตยกรรม

2541

 

                   

แกลเลอรี่