หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เกียรตินฤมล

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2.ชื่อ – สกุล                  นางสาวจิราพร เกียรตินฤมล                  

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศป.ม

การออกแบบตกแต่งภายใน

2556

ปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอ.บ.

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2548

 

แกลเลอรี่