หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา     ทัศนศิลป์และการออกแบบ   

2. ชื่อ – สกุล                 พอหทัย ซุ่นสั้น           

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์                

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

Aligarh Muslim University,India

MFA.

Fine Art

2549

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.บ.

ออกแบบนิเทศศิลป์

2545

 

แกลเลอรี่