หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2.ชื่อ – สกุล                  นายศฤงคาร กิติวินิต                 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ม.

ออกแบบนิเทศศิลป์

2549

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศ.บ.

ออกแบบนิเทศศิลป์

2540

 

แกลเลอรี่