หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์สุวัสสา ฮาส

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2.ชื่อ – สกุล                  นางสาวสุวัสสา  ฮาส

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์   

4. สังกัด                       คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ม.

ทัศนศิลปศึกษา

2555

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.บ.

ศิลปศึกษา

2552

 

แกลเลอรี่