หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2.ชื่อ – สกุล                  นายธนวัฒน์  พรหมสุข

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ม.

ทัศนศิลป์

2557

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ.

ภาพพิมพ์

2554

 

แกลเลอรี่