หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์วินัย สุขวิน

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2. ชื่อ-สกุล                    นายวินัย  สุขวิน

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ม.

ทัศนศิลปศึกษา

2556

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏยะลา

ค.บ.

ศิลปศึกษา       

2542

 

แกลเลอรี่