หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ปราโมท ศรีปลั่ง

 

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา  ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2.ชื่อ – สกุล                  นายปราโมทย์  ศรีปลั่ง            

3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

4. สังกัด                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.

ศิลปศึกษา

2543

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

ศศ.บ.

ศิลปกรรม

2538

 

แกลเลอรี่