หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนการเรียน (แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก)

แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2140101สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น

2(1-2-3)

2141101ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ

3(3-0-6)

2142101วาดเส้นพื้นฐาน

3(1-4-4)

2142102หลักการออกแบบ

3(1-4-4)

2143101เขียนแบบพื้นฐาน

3(1-4-4)

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน

3(1-4-4)

2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน

3(1-4-4)

2142105 ภาพพิมพ์พื้นฐาน

3(1-4-4)

2143102 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ

3(1-4-4)

2143203 คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ

3(1-4-4)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2141102 การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการทางศิลปกรรม

2(1-2-3)

2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟิก*

2(1-2-3)

2143210 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก

3(1-4-4)

2143322 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา

3(1-4-4)

2141214 ศิลปะอิสลาม

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 3 หน่วยกิต

รวม

22 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ

2(1-2-3)

2140215 การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟิก

2(1-2-3)

2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร

3(1-4-4)

2143212 การเขียนภาพประกอบ

3(1-4-4)

2143213 การออกแบบตราสัญลักษณ์

3(1-4-4)

2143218 การออกแบบลวดลาย

3(1-4-4)

รวม

 22 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ

2(2-0-4)

2143314 การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ

2(1-2-3)

2143315 การออกแบบสิ่งพิมพ์

3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2         

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2140317 เตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก

2(1-2-3)

2143316 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

3(1-4-4)

2143317 การออกแบบโฆษณา

3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก

 3  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

  14 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2140418 ศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก

 5(0-10-5)

รวม

5 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2140420 ประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบกราฟิก 

4(360)

รวม

4 หน่วยกิต