หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักออกแบบด้านศิลปะการออกแบบ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 นักออกแบบด้านโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตกแต่งหน้าร้าน และหรือด้านพาณิชย์ศิลป์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

3 ศิลปินด้านทัศนศิลป์ช่างถ่ายภาพ และหรือ นักวาดภาพประกอบ

4 บุคลากรในสายการสอน และหรือนักวิชาการด้านศิลปะ การออกแบบ และทัศนศิลป์ ประจำสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

5 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบตามสื่อประเภทต่างๆ

6 อาชีพอิสระด้านศิลปะการออกแบบ และหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ