หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานการออกแบบทางสถาปนิก ผ.ศ. อับดุลรอซะ วรรณอาลี

แกลเลอรี่