คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กรรมการประจำคณะ

1. ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี ประธานกรรมการ
2. ผศ.สุพร สุนทรนนท์ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผศ.พิทักษ์ พหุลรัตน์ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายดอเลาะอาลี สาแม กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ กรรมการจากรองคณบดี
8. ผศ.สุภา วัชรสุขุม กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
9. นางศรีประไพ อุดมละมุล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
10. ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
11. ผศ.สมภพ เภาทอง กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาตร์ฯ
12. นายซูลฟีกอร์ มาโซ เลขานุการ
13. นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ ผู้ช่วยเลขานุการ