คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะผู้บริหาร

ผศ.สุพร สุนทรนนท์
คณบดี
 
                                   
นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง นางสาวสวพร จันทรสกุล นายซูลฟีกอร์ มาโซ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ นศ. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี