คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรทั้งหมด

บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตร อาจารย์ ตำแหน่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อ.ซูไรดา เจะนิ ประธานหลักสูตร
ผศ.สวพร จันทรสกุล  
อ.ดร.มัสวิณี สาและ  
อ.ขวัญตา ทวีสุข  
อ.พิเภก เมืองหลวง  
อ.ธีรยุทธ เกณบุตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ประธานหลักสูตร
อ.กัณย์ญภัธสร บัวหอม  
อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม  
อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ  
อ.สุเมตตา ประสาทแก้ว  
อ.ซัลมา รัตนเยี่ยม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.จิตสุดา ละอองผล ประธานหลักสูตร
ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ  
อ.มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ  
ผศ.วันทนี แสงคล้ายเจริญ  
อ.วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ  
ผศ.สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์  
อ.ดร.สิริกานต์ คุ่ยยกสุย  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ.สุนิสา โส๊ะอุ ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน  
อ.ซูนัยซะห ดอเลาะ  
ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด  
อ.ดร.ชีวลา บาดกลาง  
อ.นูรุลฮุสนา ปารามัล  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

อ.วรากร แซ่พุ่น ประธานหลักสูตร
อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์  
อ.วราลี รุ่งบานจิต  
อ.วรทา รุ่งบานจิต  
อ.วรนาถ แซ่เซ่น  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

อ.มะซัมดี สะอะ ประธานหลักสูตร
อ.รอมยี มอหิ  
อ.ริดวาน มะเด็ง  
อ.ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ  
อ.ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา ประธานหลักสูตร
อ.สุรเดช สุวรรณชาตรี  
ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล  
ผศ.ฐานนท์ มณีนิล  
อ.อารยา ชินวรโกมล  
อ.วานิช ทองเกตุ  
อ.อารีฟ มะเกะ  
อ.ดร.คเณศ รัตนวิไล  
อ.สิริพัฒน์ รันดาเว  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง ประธานหลักสูตร
อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์  
อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง  
อ.ดร.ปพน บุษยมาลย์  
อ.สุวิมล แซ่ก่อง  
อ.ศรินทร์ญา จังจริง  
อ.อิสยัส มะเก็ง  
อ.สถาวิทย์ จันจุฬา  
อ.ดร.อิทธิชัย สีดำ  
อ.มุบดี อุเด็น  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน

อ.นินุสรา มินทราศักดิ์ ประธานหลักสูตร
อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์  
ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส  
อ.สุไลมาน หะโมะ  
อ.นาเดีย ปายอ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ ประธานหลักสูตร
อ.ดร.พารีดา หะยีเตะ  
อ.มะนาวาวี มามะ  
อ.ซำสีนาร์ ยาพา  
อ.นุรฮูดา สะดามะ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ประธานหลักสูตร
อ.อาลียะห์ มะแซ  
อ.ซารียะห์ สตาร์  
อ.ซามียะห์ บาเละ  
อ.การ์ตีนี วาโด  
ผศ.ไซนีย์ ตำภู (ลาศึกษาต่อ)  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์ ประธานหลักสูตร
อ.ราศรี สวอินทร์  
ผศ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์  
อ.สรียา หมัดอาด้ำ  
อ.วิทิต บัวปรอท  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อ.บุปผา ไชยแสง ประธานหลักสูตร
อ.ชุติมา คำแก้ว  
ผศ.นูรีดา จะปะกียา  
ผศ.จารุณี การี  
อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตร
ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ  
ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์  
อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม  
อ.อภิชิต อนุบุตร  
อ.กมลวรรณ ชนะกุล  
อ.ดร.ตายูดิน อุสมาน  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

ผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น ประธานหลักสูตร
ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี  
อ.ปราโมทย์ ศรีปลั่ง  
อ.ศฤงคาร กิติวินิต  
อ.วินัย สุขวิน  
ผศ.จิราพร เกียรตินฤมล  
อ.สุวัสสา ฮาส  
อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข  
อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา  
อ.อิลฮัม วรรณอาลี  
อ.สุรพล หลินมา  
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม  

 

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) นักวิชาการศึกษา
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) นัักวิชาการช่างศิลป์
นายอักมาล เบ็ญหาวัน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) นักวิชาการศึึกษา
นางสาวบุษรอ นิโลง ศิิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) นักวิชาการศึกษา
นางสาวศศิธร อินน้ำหอม เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
นักวิชาการศึกษา
นายชนินทร์ มาทวี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) นักวิชาการศึกษา
นางสาวนูรีซัน อีแตดีเม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) พนักงานธุรการ
นางสาวยัสมีน มะยาดี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) พนักงานธุรการ
นางสาวนูรียะ กอตอ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เจ้้าหน้าที่สหกิจศึกษา
นางสาวนาซีฮะห์ ดอเลาะ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เจ้าหน้าที่ธุรการ