คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299648 ต่อ 53000
ชื่อ :
นางสาวศศิธร อินน้ำหอม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นายอักมาล เบ็ญหาวัน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51004
ชื่อ :
นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 50000
ชื่อ :
นางสาวบุษรอ นิโลง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
อ.Tata Kwawi Mbinglo
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

English Communication

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ -
ชื่อ :
อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.ขวัญตา ทวีสุข
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษาไทย (ศศ.บ.)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-29999 ต่อ 52300
ชื่อ :
อ.ตรีนุช เกิดทองคำ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -