คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากร

ชื่อ :
อ.ซามียะห์ บาเละ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษามลายู (ค.บ.)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -
ชื่อ :
อ.มะนาวาวี มามะ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษามลายู (ศศ.บ.)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -
ชื่อ :
อ.วราลี รุ่งบานจิต
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -
ชื่อ :
นายรอมยี มอหิ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ภาษาอาหรับ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -
ชื่อ :
อ.บุปผา ไชยแสง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร สารสนเทศศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52600
ชื่อ :
อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 54600
ชื่อ :
อ.ฐานนท์ มณีนิล
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร นิติศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -
ชื่อ :
อ.ซูลฟีกอร์ มาโซ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร การพัฒนาชุมชน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 54701
ชื่อ :
อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร สังคมศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299632 ต่อ -
ชื่อ :
อ.ปราโมทย์ ศรีปลั่ง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 53000