คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบันฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา