คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษามลายู

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่