คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ ประเมินคุณภาพภายใน 3 หลักสูตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559 ระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แกลเลอรี่