คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เข้าสังเกตการณ์ การประเมินคุณภาพ

แกลเลอรี่