คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน 2 หลักสูตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559 ระดับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

แกลเลอรี่