คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ศ.บ. สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม ณ ห้อง 10A-203 อาคารศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่