คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ห้องหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมี ผศ.คล่อง วงศ์สุขมนตรี  เป็นประธานกรรมการประเมิน ผศ.เจ๊ะเหล๊าะแขกพงษ์ และ อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นกรรมการผู้ประเมิน และน.ส.บุษรอ นิโลง เป็นเลขานุการ

แกลเลอรี่