คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรนิติศาสตร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมี รศ.ดร.ซาการียา หะมะ เป็นประธานกรรมการประเมิน อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และอ.สุพัตรา รุ่งรัตน์ เป็นกรรมการผู้ประเมิน และน.ส.บุษรอ นิโลง เป็นเลขานุการ

แกลเลอรี่