คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณะอาลี รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำคณะ  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะ รองประธานคณะกรรมการ และพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอก ได้ร่วมประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆของคณะ

แกลเลอรี่