คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมประธานหลักสูตร คมส.

วันที่ 19 ก.ค.60 คณบดี และผู้บริหารร่วมประชุมกับประธานหลักสูตรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่