คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมประธานหลักสูตร คมส.

วันที่ 19 ก.ค.60 คณบดี และผู้บริหารร่วมประชุมกับประธานหลักสูตรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่