คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

วันที่ 22 ก.ค.60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ: การเขียนทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ

แกลเลอรี่