คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

วันที่ 5 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประเมินคุณภาพภายใน ปี 2559 ระดับคณะ ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมี รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์  เป็นประธานกรรมการประเมิน ผศ.ดร.อิสริยภรณ์ ดำรงรักษ์  ผศ.สมภพ เภาทอง และ อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นกรรมการผู้ประเมิน และน.ส.ชลธิดา เจะมะ เป็นเลขานุการ

แกลเลอรี่