คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับ อาจารย์และบุคลากรภายในคณะ

แกลเลอรี่