คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชีแจงการออกเลขหนังสือราชการ และชี้แจง แก่เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรภายในคณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในที่ประชุม

แกลเลอรี่