คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันนี้ (8 ธ.ค.60) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการประจำคณะฯ ประชุมในวาระพิจารณาการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการสรรหาให้ได้ซึ่งมาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให้คำปรึกษา กลั่นกรอง เสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงานบริหารด้านต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แกลเลอรี่