คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่คณะบริหาร ติดตาม และมอบหมายงานแต่ละฝ่าย

วันเมื่อที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีมบริหารคณะ ประชุมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองคณบดี  หัวหน้างาน และผู้อำนวยการสำนักงานคณะ ตลอดจนการมอบหมายงานและหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ อีกทั้งวางแผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามแผน ติดตามความคืบหน้าการทำงานตามไตรมาสของแต่ละฝ่าย และเตรียมความพร้อมในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะมีกำหนดจัดในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้

แกลเลอรี่