คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ’61

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรรม วันราชภัฏ’61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
 
ทั้งนี้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลประเภท ดีเด่นได้ 4 รางวัล คือ
  1. อาจารย์วินัย  สุขวิน  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านงานสร้างสรรค์
  2. อาจารย์ไซนีย์  ตำภู  รางวัลดีเด่น ประเภทอาจารย์
  3. อาจารย์แวมามุ  แวหะมะ รางวัลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า (การพัฒนาชุมชน)
  4. นายอริย์ธัช  ก้องเกียรติชัย รางวัลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า (การพัฒนาชุมชน)
 
และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถคว้ารางวัลประเภท ดีเด่น 3 รางวัล คือ
  1. น.ส.อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ     นักศึกษาดีเด่น (ด้านวิชาการและสังคม)    หลักสูตรภาษาไทย ค.บ. 
  2. น.ส.อาตีกอฮ์  ตลอ       นักศึกษาดีเด่น (ด้านวิชาการและสังคม)     หลักสูตรภาษาจีน
  3. น.ส.นาตาช่า  มะซง      นักศึกษาดีเด่น (ด้านกีฬา ประเภทบุคคล)   หลักสูตรนิติศาสตร์

แกลเลอรี่