คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานวันราชภัฏ 61

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ทุกท่านที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานวันราชภัฏ 61

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลประเภท ดีเด่นได้ 4 รางวัล คือ
  1. อาจารย์วินัย  สุขวิน   รางวัลนักวิจัยดีเด่น  ด้านงานสร้างสรรค์
  2. อาจารย์ไซนีย์  ตำภู   รางวัลดีเด่น  ประเภทอาจารย์
  3. อาจารย์แวมามุ  แวหะมะ  รางวัลดีเด่น  ประเภทศิษย์เก่า (การพัฒนาชุมชน)
  4. นายอริย์ธัช  ก้องเกียรติชัย รางวัลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า (การพัฒนาชุมชน)

และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถคว้ารางวัลประเภท ดีเด่น 3 รางวัล คือ
  1. น.ส.อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ     นักศึกษาดีเด่น (ด้านวิชาการและสังคม)     หลักสูตรภาษาไทย ค.บ. 
  2. น.ส.อาตีกอฮ์  ตลอ       นักศึกษาดีเด่น (ด้านวิชาการและสังคม)     หลักสูตรภาษาจีน  
  3. น.ส.นาตาช่า  มะซง      นักศึกษาดีเด่น (ด้านกีฬา ประเภทบุคคล)   หลักสูตรนิติศาสตร์

แกลเลอรี่