คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานประกันคุณภาพฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

วันที่ 21 กุมภาพันะ์ 2561 สำนักงานประกันคุณภาพฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ ห้องประชุมบราแง โดยมีประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตรเข้า ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

แกลเลอรี่