คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส และอาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ (การปกครองและกฏหมายมหาชน)  ได้รับมอบหมายจาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมสยามโอเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้อีกด้วย

แกลเลอรี่