คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่