คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงาน แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางวิชาการ ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และ อ.ชินวจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มี อ.ชุติมา คำแก้ว เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่อไป

แกลเลอรี่