คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 4 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

แกลเลอรี่