คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นศ. โครงการแลกเปลี่ยน (Sit In) ออกเดินทางไปยัง UNY ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 30 เมษายน 2561 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Sit in) ออกเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัย Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางในครั้งนี้ทั้งหมด 36 คน เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะ 20 คน จากหลักสูตรภาษามลายู คบ. หลักสูตรมลายู ศศ.บ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. และหลักสูตรภาษาไทย คบ.  
โดยมี อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สวพร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ และผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมส่งนักศึกษาบริเวณ หน้าคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ทั้งนี้ อาจารย์อาลียะห์ มะแซ และอาจารย์สิริพัฒน์ รันดาเว ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่งนักศึกษายังประเทศอินโดนีเซียด้วย

แกลเลอรี่