คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษา รหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการนำเสนอในที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการนำเสนอในที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอให้นักศึกษา รหัส 60 ทุกคน ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมฯในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยมีการสแกนบัตรประจำตัวนักศึกษา

 

แกลเลอรี่