คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผศ.สุพร สุนทรนนท์ และอาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้มอบหมายให้ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานและขอความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง38 แห่งมาช่วยขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชมอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (20,000ล้านบาท) หมู่บ้านละไม่เกิน300,000 โดยให้อาจารย์และนักศึกษา เข้าไปช่วยขับเคลื่อนให้ความรู้ สนับสนุนประชาชนและชุมชนต่างๆในเขตทีรับผิดชอบ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีชีวิตทีดีขึ้นต่อไป  นับเป็นโอกาสที่ดี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้รับโอกาสที่ดีในครั้งนี้

แกลเลอรี่