คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIAC 2018

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติ ปี 2561 เรื่อง "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" Creative Research for Stability Prosperity and Sustainability (NIAC 2018) ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และหน่วยภายนอก จาก Universiti Sains Islam Malaysia และ Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh, India

แกลเลอรี่