คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1-2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1-2561 ณ ห้องประชุมจำปูรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนน์ คณบดี เป็นรองประธาน ในการประชุม

แกลเลอรี่