คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียน รร.ตชด. จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. (25พ.ค.61) ที่ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 12 โรงเรียน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมอบรมในวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามจังหวัดชายแดนใต้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ และการสังเกตรับรู้จากผลงานศิลปะ ซึ่งการสอนศิลปะในยุคสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ และจินตภาพ ต้องอาศัยแนวคิดการมองอย่างองค์รวม ในบริบทของศิลปะเพื่อเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม เป็นการบูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียนและศักยภาพของผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ และลงมือปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการคิดโดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างหลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีพร้อมกันในทุกๆ ด้านอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลต่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาเด็กเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง อีกทั้งเสริมสร้างจินตนาการและความกล้าแสดงออกของเด็กให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อีกด้วย 

แกลเลอรี่