คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

การดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง  เสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

          เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จึงประกาศกำหนดวันในการรับสมัคร/รับการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กำหนดการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

วัน เดือน พ.ศ.

กิจกรรม

1

4 – 6 มิถุนายน 2561

รับสมัคร/รับการเสนอชื่อ

  • ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณะฯ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ  กำหนด โดย ยื่นเอกสารหลักฐานต่ออนุกรรมการ ดำเนินการรับสมัคร ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้สมัครใส่ซองปิดผนึก จำนวน 1 ชุด
  • ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณะฯ ใช้แบบฟอร์มการสมัครหรือการเสนอชื่อให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณะฯ ได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://human.yru.ac.th/

2

6 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณะฯ เวลา 16.30 น.

3

10 มิถุนายน 2561

การลงคะแนน โดยคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ให้คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงคะแนนสรรหาผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณะฯ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณะฯ ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

4

15 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำผลการสรรหาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อทราบ

5

20 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ รายงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ

6

22 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อเลขานุการสภาเพื่อเสนอให้สภาลงนามต่อไป

คุณสมบัติและการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ