คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อคัดเลือกประธานหลักสูตรคนใหม่ แทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระลง

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อคัดเลือกประธานหลักสูตรคนใหม่ แทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระลง

โดยหลักสูตร ต้องมีการคัดเลือกประธานหลักสูตรคนใหม่ คือ

1. หลักสูตรภาษามลายู (คบ.)
2. หลักสูตรภาษามลายู (ศศ.บ.)
3. หลักสูตรภาษาอาหรับ
4. หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ

แกลเลอรี่